Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gimnazjum w Karczmiskach

Historia

Nasze gimnazjum zostało powołane do życia na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VI/39/99 z dn. 15.03.1999r. w sprawie założenia Gimnazjum w Karczmiskach. Od 1 września 1999 r. funkcjonowało pod nazwą Gimnazjum w Karczmiskach. Dyrektorem szkoły został mgr Piotr Długosz.

Naukę w Gimnazjum podjęli uczniowie z terenu całej gminy Karczmiska oraz z kilku miejscowości leżących poza nią. W pięciu klasach pierwszych było 108 uczniów. Uczyło ich 16 nauczycieli.

W roku szkolnym 2001/2002 łącznie w szkole było już 13 oddziałów. Utworzono więc etat wicedyrektora, który objęła mgr Urszula Raczkiewicz.

W czerwcu 2002 r. Gimnazjum opuścili pierwsi absolwenci naszej szkoły.

Przez cztery i pół roku Gimnazjum mieściło się na drugim piętrze budynku Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja na podstawie umowy użyczenia z dnia 30.08.1999r. W pierwszym roku funkcjonowania placówka posiadała 6 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, sekretariat i gabinet dyrektora, gabinet pedagoga oraz 2 łazienki. Zakupiono stoliki uczniowskie i krzesła do jednej sali, w pozostałych pomieszczeniach znajdowały się sprzęty po szkole podstawowej. Również większość i tak skromnych pomocy naukowych pozostała do dyspozycji gimnazjum w „spadku” po poprzednikach. W miarę zdobywania funduszy w pracowniach wymieniano meble, dokupowano książki do biblioteki podręcznej nauczycieli oraz niektóre drobne pomoce naukowe. W takich warunkach lokalowych w roku szkolnym 1999/2000 nauka odbywała się na jedną zmianę. Z okolicznych miejscowości dzieci dowożono autobusami.

W roku szkolnym 2000/2001 dużą salę lekcyjną podzielono na dwie małe pracownie, a jedną z sal przeznaczono na świetlicę, w której dojeżdżający uczniowie pod opieką nauczycieli pożytecznie spędzali czas do przyjazdu autobusów. Świetlica pełniła także rolę małej sali gimnastycznej. W dalszym ciągu sukcesywnie wymieniano ławki i krzesła. Gimnazjum wzbogaciło się też o nowoczesną kserokopiarkę oraz sprzęt audiowizualny.

Od roku szkolnego 2001/2002 w związku ze zwiększeniem się liczby młodzieży i nadal taką samą bazą lokalową nauka odbywała się w systemie dwuzmianowym. Lekcje rozpoczynały się o 710, a kończyły o 1830. Trzy sale lekcyjne i świetlica wyposażone zostały w nowe stoliki i krzesła. Zakupiono również nowy odbiornik TV, video, wieżę oraz radiomagnetofon. Szkoła wzbogaciła się także o kilka nowych książek, pisma fachowe dla nauczycieli, rzutnik pisma. W budynku szkoły nie było szatni. Ubrania uczniowie przechowywali w ustawionych na korytarzu szafkach.

Gimnazjum nie posiadało sali gimnastycznej ani pracowni komputerowej. Zajęcia w-f i informatyki odbywały się w salach należących do szkoły podstawowej.

 

Decyzją Nr XXII/134/01 Rady Gminy z dn. 23 stycznia 2001r. we wrześniu 2001 rozpoczęto budowę nowego budynku gimnazjum.

12 października 2001 r. odbyło się uroczyste wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę nowego obiektu z udziałem przedstawicieli organu prowadzącego, starostwa, firmy budowlanej, dyrektorów placówek oświatowych z gminy Karczmiska oraz dyrekcji Gimnazjum, nauczycieli, rodziców i uczniów. Uroczystość poprzedziła Msza Święta celebrowana przez ks. Kazimierza Próchniaka. Trzykondygnacyjny budynek z podpiwniczeniem, połączony ze szkołą podstawową na wysokości pierwszego piętra oddano do użytku w sierpniu 2003 roku.

Dnia 8 września 2003 r. odbyła się uroczystość otwarcia szkoły i nadania jej imienia. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Karczmiska Nr VII/44/03 z dnia 24.04.2003r. szkoła przyjęła nazwę: Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach. Od 1 września 2003 roku Gimnazjum posiada własną flagę. Jednak w nowej szkole uczniowie rozpoczęli naukę dopiero od drugiego okresu roku szkolnego 2003/2004, tj. od 26.01.2004 r. Od tego dnia praca w szkole odbywa się na jedną zmianę.

W nowym budynku szkoły znajduje się 10 nowoczesnych pracowni przedmiotowych (j. polskiego, j. obcych, historyczna, biologiczna, geograficzna, fizyczna, chemiczna, matematyczna, techniczno-plastyczna i komputerowa). Uczniowie mogą korzystać z siłowni oraz dużej świetlicy. Szkoła posiada szatnię. Poza tym w budynku istnieje sekretariat, księgowość, gabinety: dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, pokój nauczycielski. Znajduje się w niej również nowoczesna kotłownia gazowa.

    

Rada Gminy przyjęła w budżecie na rok 2007 środki na projekt budowy hali sportowej. W roku 2011/2012 ruszyła budowa hali.

W roku szkolnym 2002/2003, po przystąpieniu do akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego i wywiązaniu się z zadań, nasze Gimnazjum otrzymało tytuł „Szkoły z klasą”.

Dnia 14 października 2004 r. z rąk rodziców i wójta Gminy Karczmiska Pana Zenona Olszowego szkoła otrzymała sztandar.

    

Przez kolejne lata szkoła wzbogaciła się w pomoce naukowe (m. in. mapy geograficzne, mapy historyczne, foliogramy, pianino, zestawy do doświadczeń fizycznych i chemicznych, mikroskopy, model szkieletu ludzkiego, bryły geometryczne, kalkulator graficzny). W roku szkolnym 2006/07 szkoła otrzymała kolejną pracownię komputerową. W tym samym roku obok szkoły powstał parking dla samochodów osobowych. W latach 2006-2010 zagospodarowano teren zielonego wokół Gimnazjum.

Chór szkolny od września 2006 do czerwca 2014r. uczestniczył w ogólnopolskim programie „Śpiewająca Polska” pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu, w styczniu 2007 r., reprezentował nasze województwo na spotkaniu chórów z ministrem kultury p. Kazimierzem Michałem Ujazdowskim w Warszawie, w maju 2007 r. na I Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Szkolnych Śpiewającej Polski we Wrocławiu, a w październiku 2008 na II Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Szkolnych Śpiewającej Polski w Warszawie.

W latach 2016 – 2017 szkoła przystąpiła do programu „Żabką po zdrowie” ramach projektu „Społeczność w szkole, szkoła w społeczności”. Celem programu było wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z Gminy Karczmiska poprzez umożliwienie nauczenia pływania na krytym basenie, poprawa bezpieczeństwa, korekta wad postawy.

W roku 2009  był realizowany projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Celem tego projektu była integracja społeczna młodzieży – mieszkańców Gminy Karczmiska oraz umożliwienie głębszego poznania swojej „Małej Ojczyzny”, jej historii, piękna oraz poszerzenie wiedzy na jej temat i promowanie najbliższej okolicy w szerszych kręgach. Projekty „Żabką po zdrowie” oraz   „Cudze chwalicie, swego nie znacie” były finansowane ze środków PPWOW.

Od 01.09.2009 r. w szkole funkcjonuje biblioteka. Ze względu na jeszcze niewielki księgozbiór, uczniowie w dalszym ciągu wypożyczają potrzebne im książki w bibliotece Szkoły Podstawowej w Karczmiskach oraz bibliotekach publicznych na terenie gminy.

Chętni uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej ZS, która od października 2015 po rozbudowie funkcjonuje w nowym pięknym wystroju.

Dnia 13 października 2010 r. odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia naszego Gimnazjum.

W roku szkolnym 2010/11 zakupiono lunetę do obserwacji astronomicznych. W tym samym roku uczniowie klas II pisali po raz pierwszy próbny egzamin gimnazjalny w nowej formule. Od czasu 2011 roku gimnazjaliści mogą korzystać z boiska „Orlik”. Oficjalne otwarcie boiska miało miejsce 10.06.2011r.

Dnia 27.04.2011 zapadła decyzja na mocy Uchwały Rady Gminy Nr VI/46/11 o włączeniu Gimnazjum z dniem 01.09.2011r. do Zespołu Szkół w Karczmiskach. Również 27.04.2011 Uchwałą Rady Gminy Nr VI/45/11 postanowiono o założeniu z dniem 01.09.2011 na bazie Publicznego Gimnazjum im. M. Kopernika w Karczmiskach trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego. Niestety przez 3 lata nie było naboru do Liceum. Uchwałą Nr V/31/2015 z dnia 24 marca 2015 Rada Gminy postanowiła o likwidacji LO.

Obserwuje się ciągły spadek liczby uczniów szkoły. W roku szkolnym 2011/2012 w gimnazjum istnieje 10 oddziałów.

W latach 2011 - 2015 szkoła brała udział w dwóch programach Comenius („Tell us what  you eat” i „A reinbow of cultures”). Celem projektów było  doskonalenie umiejętności posługiwania się j. angielskim, promowanie współpracy międzynarodowej między szkołami, w których uczestniczyli uczniowie i kadra pedagogiczna z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. W ramach programów odbyły się wyjazdy do Turcji, Bułgarii, Włoch, Estonii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Szwecji, Czech, na wyspę Reunion.

Do 2011r. święto Patrona nasze Gimnazjum łączyło z Dniem Edukacji Narodowej. Od roku szkolnego 2011/2012 szczególny hołd Mikołajowi Kopernikowi społeczność szkolna składa w miesiącu lutym.

W roku szkolnym 2013/2014 szkoła zdobyła tytuł „W-f z klasą”. Do marca 2015 roku uczniowie Gimnazjum korzystali z niewielkiej sali gimnastycznej Zespołu Szkół. Jeszcze w 2007 roku Rada Gminy przyjęła w budżecie środki na budowę hali sportowej. W roku szkolnym 2011/2012 ruszyła budowa hali. 8 czerwca 2015r. odbyła się uroczystość otwarcia obiektu. Na uroczystość przybyli przedstawiciele z ministerstwa, urzędu wojewódzkiego, kuratorium, powiatu i gminy.

W roku szkolnym 2014/2015 szkoła realizowała projekt „Pasja poznania” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyposażenie pracowni wzbogaciło się o 4 tablice interaktywne, liczne pomoce do lekcji matematyki, biologii, j. niemieckiego.

W roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum przystąpiło do projektu „Erasmus+”„Learning through outdoor activities based on multiple inteligrnces”  oraz „Erasmus+ Młodzież” "Expand your horizons" promujących współpracę międzynarodową między szkołami, w których uczestniczyli uczniowie i kadra pedagogiczna z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. W ramach  programu „Erasmus+”  odbyły się wyjazdy do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemiec, a w ramach „Erasmus+ Młodzież” do Chorwacji.

W roku szkolnym 2016/2017 szkoła przystąpiła do kolejnych projektów „Erasmus+”  - „Skills4life”.  oraz „ The Planet is our home: Let's join not to waste it!”.

Liczba uczniów sukcesywnie spada. Od 01.09.2015 r. młodzież uczy w 8 oddziałach. Gimnazjalistów uczy 30 nauczycieli Zespołu Szkół w Karczmiskach.

W grudniu 2016 r. za wysoki poziom edukacyjny, wychowawczy, opiekuńczy oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom Gimnazjum otrzymało certyfikat „Wiarygodna szkoła”.